Agrár pályázatíró. Rónay Balázs mezőgazdasági pályázatok írása.

Sikerdíjas pályázatíró.

18 év mezőgazdasági pályázatíró szakmai tapasztalattal, sikerdíjas agrár pályázatírás, hitel, hitelkérelem írása. 

Agrár pályázatírás. 

Mezőgazdasági pályázatok írása.

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése VP2.-4.1.4-16

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése VP2.-4.1.4-16

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. Az igényelhető támogatás összege: egyéni és kollektív projekt esetén is maximum 3 milliárd Ft.

A pályázati kiírás célja a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás

 

Továbbá a takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása

A támogatási kérelmek benyújtása: 2016. augusztus 1. - 2022. december 30. (szakaszokra bontva)

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Az igényelhető támogatás összege: egyéni és kollektív projekt esetén is maximum

3 milliárd Ft.

mezogazdasag palyazat balazs ronay1

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 50%-a.

 

Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár. 

A kollektív módon végrehajtott projektek 20 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 

Támogatást igénylők köre: Mezőgazdasági termelők, amennyiben

a) igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik;

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezést.

A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni.

Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

b) igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben ‒ fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben ‒ árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon.

c) aki, vagy amely a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezi a nyilvántartásba vételét a Kincstár által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.

Őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ŐCSG), mint termelési közösség keretében

támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen
  a) tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
  b) geotextíliák elhelyezése,
  c) tározó terek vízzáró szigetelése,
  d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok),
  e) partvédő művek, földművek kialakítása.

 2. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából: 

a) a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,

b) szűrőmező kialakítása,

c) rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése.

 

  3. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása:
a) szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,
b) egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,
c) szükséges átemelők,
d) forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése.

 

  4. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója:
a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése,
b) a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,

 • új öntözőgépek telepítése,

 • új csővezetékek,

 • jobb hatásfokú szórófejek beépítése,

 • automatizált öntözőtelepek kialakítása,

 • az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése,

 • talajszondák telepítése,

 • szivattyútelepek felújítása,c) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
  d) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,
  e) földmedrű csatornák burkolása.

  5. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása:
a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
b) felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,
c) új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,

 • öntözőgépek,

 • szivattyúk,

 • szűrők,

 • csővezetékek,

 • szerelvények,

 • távvezérlő rendszerek,

 • meteorológiai állomás,

 • talajszondák,d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
  e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

 

   6. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása:

a) meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,

b) megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása),

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Az összes tevékenység esetében:

 • hitelesített vízfogyasztásmérő berendezések beszerzése és telepítése.

 

A mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása esetén:

 • az ÉNGY-ben megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzése

 

Nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

Az összes tevékenység esetében:

 • működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök vásárlása,

A mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása esetén:

 • drénezési eljárás és burkolt felületű vízgyűjtő árok kialakítása.

 

Támogatás összege:

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni és kollektív projekt esetén is maximum 3 milliárd Ft.

 2. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 50%-a.

 3. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.

 4. A kollektív módon végrehajtott projektek 20 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 5. A kedvezményezett – eltérő szakaszokban benyújtott – több kérelem alapján is jogosult támogatás elnyerésére, de az elnyert támogatás együttes összege nem haladhatja meg az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg maximális értékét.

A rendelkezésre álló forrás: 99,57 Mrd Ft.

A támogatott projektek várható száma: 1000 db.

 

Forrás: palyazat.gov.hu

Vissza

Kapcsolódó bejegyzések

Agrár pályázatíró. Rónay Balázs mezőgazdasági pályázatok írása.

Sikerdíjas pályázatíró.

18 év mezőgazdasági pályázatíró szakmai tapasztalattal, sikerdíjas agrár pályázatírás, hitel, hitelkérelem írása. Agrár pályázatírás. 

Mezőgazdasági pályázatok írása.

SZOLGÁLTATÁSAIM

Agrár pályázat írás

Sikerdíjas mezőgazdasági pályázatok írása 18 év agrár pályázatírói tapasztalattal

Hitel ügyintézése

Jelenleg ez a legkedvezőbb agrárhitel ügyintézésével segítjük áthidalni a nehézségeket, lendületbe hozni cégét, vállalkozását.!

Hitelkérelem írása

18 év szakmai tapasztalattal a hátam mögött, biztos lehet abban, hogy tudom, hogy kell írni hitelkérelmet
Rónay Balázs. Agrár pályázatíró, mezőgazdasági pályázatok írása
Agrár pályázatíró. Rónay Balázs mezőgazdasági pályázatok írása. Sikerdíjas pályázatíró.
Közel 18 év mezőgazdasági pályázatíró szakmai tapasztalattal, sikerdíjas agrár pályázatírás, hitel, hitelkérelem írása.  Agrár pályázatírás. Hatékony pályázatírót keres?  Rónay Balázs agrár pályázatíró. mezőgazdasági pályázatok írása. 

ELÉRHETŐSÉGEK

Cím: Budapest Debrecen utca

Telefon:
+36 70 953 9497


E-mail: info@agrar-palyazat.hu